Fundacja


Idź do treści

Darowizny

Jak nam pomóc

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA RZECZ FUNDACJI
Podopiecznymi naszej Fundacji są osoby chore i niepełnosprawne, dorośli i dzieci, które potrzebują wsparcia innych.
Jedną z form pomocy jaką możesz im ofiarować jest przekazanie darowizny.
Można tego dokonać w klasyczny sposób –
przelewając środki na nasze konto, które znajdziesz poniżej:
Fundacja św. Jadwigi Królowej
ul. Wojska Polskiego 7
85-171 Bydgoszcz

BGŻ BNP Paribas S.A. 45 1600 1185 0004 0807 4789 5001

DAROWIZNY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacjiżyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
– działalności charytatywnej;
– podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwojuświadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych;
– ochrony i promocji zdrowia;
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bezpracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
– upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równychpraw kobiet i mężczyzn;
– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
– krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiomspołecznym;
– upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobódobywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
– ratownictwa i ochrony ludności;
– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnychi wojen w kraju i za granicą;
– upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
– działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktówi współpracy między społeczeństwami;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lubfinansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.

(określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
Przekazane organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
Przekazane na cele kultu religijnego.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf).

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
DAROWIZNY OSÓB PRAWNYCH


Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Przekazane na cele kultu religijnego można odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego